meteorologisch
météorologique d'un point de vue météorologique
meteorological meteorologically
meteorológico de um ponto de vista meteorológico
an eisem Institut gi meteorologesch Date gesammelt an ausgewäert
meteorologesch ass esou e Wiederëmschwong bal net ze erklären