Meterkaree
Meterkareeën
Meterkareeë
Quadratmeter
mètre carré
square metre
metro quadrado
wéi vill Meterkaree huet däin neit Appartement?
duerch eng schlecht Opdeelung vun de Raim kënne vill Meterkareeën am Gebai net optimal ausgenotzt ginn
Quadratmeter
Meterkaree
Quadratmeter