großzügig freigebig
généreux large, qui donne volontiers
generous
generoso pródigo, que gosta de dar
et ass liicht, mëtschgieweg ze sinn, wann een anere Leit hir Sue ka verdeelen
generéis
mëtschgieweg
generéis