Mëttelspiechten
Mëttelspiechte
Dendrocopos medius
Mittelspecht
pic mar
middle spotted woodpecker
pica-pau-mediano
wéi laang bréien d' Mëttelspiechten 1 ? 1