mittlere(r,s) in der Mitte
du milieu
middle between two others
do meio situado entre dois
deng Händsche leien am mëttelsten Tirang
ech droen de Rank ëmmer um mëttelste Fanger
vun deenen dräi Biller huet mir dat mëttelst am beschte gefall