kee Singulier
Christmette
messe de minuit
midnight Mass
missa do galo
mir ginn all Joer Hellegerowend an d' Metten 1