Metzlereien
Metzlereie
Metzgerei
boucherie
butcher's shop
talho estabelecimento
bei eis am Duerf ass eng nei Metzlerei opgaangen