Mierdëlpessen
Mierdëlpesse
Sula bassana
Basstölpel
fou de Bassan
northern gannet
ganso-patola
wéi laang bréien d' Mierdëlpessen 1 ? 1