Mierkréien
Mierkréie
Haematopus ostralegus
Austernfischer
huîtrier pie
Eurasian oystercatcher
ostraceiro
wéi laang bréien d' Mierkréien 1 ? 1