Migratiounen
Migratioune
1
Migration Einwanderung, Auswanderung
migration immigration, émigration
migração imigração, emigração
Migratioun , 1 Ëmwelt a Sécherheet waren d' Haapttheeme 1 vun der Walcampagne
2
Migration Wanderung
migration déplacement périodique
migração deslocação periódica
verschidden Déiere leeë bei hirer Migratioun Dausende vu Kilometeren zeréck