sinn
migréiert
intransitiv
migrieren
migrer
to migrate
migrar
vill Leit migréieren aus wirtschaftleche Grënn