Millerieder
Mühlrad
roue (de moulin)
mill wheel
roda (de moinho)
den Däich huet net genuch Waasser, fir d' Millerad 1 ze dreiwen