Milliarden
Milliarde
Milliarde
milliard
milliard billion
mil milhões
de Verloscht chiffréiert sech op méi ewéi dräi Milliarden Euro