Millimeter
Millimeter
millimètre
millimetre
milímetro
d' Briet 1 ass aacht Millimeter déck
bei dëser Konstruktioun kënnt et op de Millimeter un
EGS däi Rot bréngt mech kee Millimeter weider däi Rot bréngt mech guer net weider