Mineuren
Mineure
Minderjährige(r)
mineur d'âge
minor underage person
menor (de idade)
all Mineur brauch eng Erlabnes vu sengem Tuteur, fir kënne mat op den Ausfluch ze fueren
an dëst Etablissement däerfe keng Mineuren eran
Mannerjäregen
Mineur
Mannerjäregen
Biergaarbechter