Mineuren
Mineure
Bergmann Grubenarbeiter
mineur travailleur
miner mineworker
mineiro operário
beim Accident an der Galerie sinn dräi Mineuren ëmkomm
Biergaarbechter
Mineur
Biergaarbechter