winzig
minuscule
tiny
minúsculo
dat Stéck Kuch ass jo mini ! 1
passen deng Schwammsaachen an dee mini Rucksak do?
butzeg
klinzeg
winzeg
mini
butzeg
klinzeg
winzeg