Ministerréit
1
Ministerrat Organ
Conseil des ministres Conseil de gouvernement organe
council of ministers administrative body
conselho de ministros órgão
de Ministerrot koum haut fir d' lescht 1 virun de Walen zesummen
Regierungsrot
2
Ministerrat Sitzung
Conseil des ministres séance
council of ministers meeting
conselho de ministros reunião
an deene leschten zwee Ministerréit hu sech d' Ministere 1 mam Budget vum nächste Joer beschäftegt
Regierungsrot
1
Ministerrot
Regierungsrot
2
Ministerrot
Regierungsrot