1. Persoun Singulier
Dativ
mir
me
myself
me
hien huet sech eng Entrée gegënnt, an ech mir en Dessert