Mittelohrentzündungen
Mittelohrentzündunge
Mittelohrentzündung
otite
(middle) ear infection otitis (media)
otite
bei enger Mittelohrentzündung huet een d' Ouere 1 wéi an dacks Féiwer
Otitt
Mittelohrentzündung
Otitt