kee Pluriel
Möbelproduktion
production de meubles
furniture production
produção de móveis
eise Betrib ass ee vun de Leaderen an der Miwwelproduktioun