mmh als Ausdruck einer angenehmen Empfindung
mmm pour exprimer une sensation agréable
mmm , 1 dat do schmaacht gutt!
mmm , 1 wéi ass dee Pullover esou gutt muusseg!
mmm , 1 dee Parfum richt awer gutt!
mmm , 1 wat deet déi Massage mengem Réck esou gutt!
ei
mmm
ei