Modellen
Modelle
Modeller
1
Modell Produkt, Ware
modèle produit, marchandise
model version
modelo produto, mercadoria
am Fréijoer kommen déi nei Modellen eraus
EGS wat ass dat doten e Modell ! 1 wat ass dat doten e gelungene Mënsch!
2
Modell Muster, Vorlage
modèle objet type
model template, pattern
modelo objeto padrão
meng Hiemer sinn all no deem selwechte Modell geschnidden
huel der e Modell un him! huel der hien als Virbild!
Muster
3
Modell eines Künstlers
modèle personne qui pose
(artist's) model
modelo pessoa que posa
de Student verdéngt sech en Täschegeld als Modell bei engem Moler
4
Modell Idee, Konzept
modèle idée, concept
model idea, concept
modelo ideia, conceito
déi zwou Biergerinitiative funktionéieren no deem selwechte Modell
2
Modell
Muster