Modifikatiounen
Modifikatioune
Modifikation Änderung
modification changement
modification
modificação alteração
den Architekt mécht nach e puer Modifikatiounen um Plang
Ännerung
Modifikatioun
Ännerung