kee Pluriel
1
Heidelbeeren Früchte
myrtilles fruits
blueberries fruits
mirtilos arandos frutos
d' Molbier 1 ass zeideg
de Mëtteg gi mer Molbier plécken
déi nach e puer Käre Molbier an d' Uebstzalot! 1
2
Rout Molbier
Preiselbeeren Früchte
airelles (rouges) fruits
lingonberries fruits
airelas-vermelhas frutos
d' Rout 1 Molbier ass zeideg
de Mëtteg gi mer Rout Molbier plécken
déi nach e puer Käre Rout Molbier an d' Uebstzalot 1 ! 1
Airellen
Krällebier
Preiselbier
2
Rout Molbier
Airellen
Krällebier
Preiselbier