monarchisch
monarchique
monarchic monarchical
monárquico relativo à monarquia
deen Historiker huet a senger Aarbecht verschidde monarchesch Regimmer matenee verglach