Mond-zu-Mond-Beootmungen
Mond-zu-Mond-Beootmunge
Mund-zu-Mund-Beatmung
bouche-à-bouche
mouth-to-mouth (resuscitation)
(respiração) boca a boca
bei der Mond-zu-Mond-Beootmung muss een e puer wichteg Detailer kennen, fir se richteg ze maachen
Bouche-à-bouche
Mond-zu-Mond-Beootmung
Bouche-à-bouche