Monografien
Monografië
Monografie
monographie
monograph
monografia
de Professer huet scho vill Monografië geschriwwen