Monopoler
Monopol
monopole
monopoly
monopólio
hiert Geschäft huet de Monopol vun e puer bekannte Marken
déi Firma huet de Monopol am Secteur vum ëffentlechen Transport