monotheistisch
monothéiste
monotheistic
monoteísta
den Islam ass eng vun de grousse monotheistesche Reliounen