1
kee Pluriel
(mein) Herr Anrede
monsieur titre
sir form of address
meu senhor tratamento
entschëllegt, Monsieur , 1 kéint Dir mir soen, wéi vill Auer et ass?
mäi léiwe Monsieur , 1 esou geet dat net!
2
Monsieuren
Monsieure
Herr Mann
monsieur homme
gentleman man
senhor homem
dee Monsieur hei behaapt, hien hätt ëm zéng Auer Rendez-vous bei der Direktesch
EGS hien ass haut erëm gekleet ewéi e Monsieur hien ass haut erëm schick gekleet
Här
2
Monsieur
Här