Monstranzen
Monstranze
Kierchesprooch
Monstranz
ostensoir
monstrance
ostensório
an der Pressessioun huet de Paschtouer d' Monstranz 1 gedroen