messbar
mesurable
measurable
mensurável
d' Reform 1 weist schonn éischt moossbar Resultater