1
moralisch sittlich
moral conforme aux bonnes mœurs moralement
moral ethical morally
moral conforme às regras da ética moralmente
d' Léierpersonal 1 ass zesumme mat den Elteren zoustänneg fir d' moralesch 1 Erzéiung vun de Kanner
däi Behuelen ass moralesch net ze vertrieden!
2
moralisch mental
moral psychologique moralement
moral psychological, mental mentally
moral psicológico moralmente
Merci fir deng moralesch Ënnerstëtzung!
den Douanier ass schlecht gelaunt, bereet dech moralesch drop vir!
EGS ziel him déi schlecht Nouvelle nach net, soss kritt en erëm de Moraleschen ! 1 ziel him déi schlecht Nouvelle nach net, soss ass en erëm depriméiert