Moralpriedegten
Moralpriedegte
EGS
Moralpredigt
remontrance(s)
sermon reprimand
repreensão
well de Bouf gelunn hat, huet de Papp him eng fatzeg Moralpriedegt gehalen