Moscheeën
Moscheeë
Moschee
mosquée
mosque
mesquita
den neien Imam huet an eiser Moschee aus dem Koran virgelies