Motiounen
Motioune
Antrag im Parlament
motion (parlementaire)
motion in parliament
moção no parlamento
d' Majoritéit 1 huet d' Motioun 1 vun der Oppositioun verworf