kee Pluriel
Motorik
motricité
motor activity motor function
motricidade
d' Motorik 1 ass bei klenge Kanner nach an der Entwécklung