VEREELZT
EGS
griesgrämig miesepetrig
grincheux de mauvaise humeur
grumpy
rabugento mal-humorado
fro hie léiwer näischt, en ass haut erëm moukeg ! 1
wann eppes net geet, wéi hie wëllt, ass en deeglaang moukeg
granzeg
VEREELZT
EGS
moukeg
granzeg