kee Pluriel
Sauerkraut
choucroute
sauerkraut
chucrute
haut gëtt et Wirschtercher mat Mous
EGS ech schloen dech zu Mous ! 1 du kriss gutt Streech vu mir!
Sauerkraut
Sauermous
Mous
Sauerkraut
Sauermous