Muckefucken
Muckefucke
1
EGS
Muckefuck Blümchenkaffee
lavasse jus de chaussettes
gnat's piss dishwater
água de castanhas cafedório
dee Muckefuck ass net ze drénken!
Eileseech
Schlutchen
Spullwaasser
2
EGS
Muckefuck Kaffeeersatz
ersatz de café
substituto de café
owes drénken ech léiwer Muckefuck ewéi richtege Kaffi, soss kann ech net schlofen
1
EGS
Muckefuck
Eileseech
Schlutchen
Spullwaasser