hunn
gemuerkst
transitiv
EGS
abmurksen
massacrer trucider
to butcher to massacre
chacinar trucidar
si hunn dat Schwäi reegelrecht gemuerkst