Singulier
weiblech
Nominativ
1
manche
plus d'une mainte un certain nombre de
many a a number of some
mais de uma um certo número de
(esou) munch grouss Katastroph hätt kënne verhënnert ginn
Singulier
weiblech
Akkusativ
2
manche
plus d'une mainte un certain nombre de
many a a number of some
mais de uma um certo número de
als Polizist huet dee Mann schonn (esou) munch brenzeleg Situatioun gemeeschtert
Pluriel
männlech/weiblech/sächlech
Nominativ
3
manche
maint(e)s un certain nombre de
many a number of some
muitos muitas um certo número de
(esou) munch Leit kënne bei Neiliicht net schlofen
Pluriel
männlech/weiblech/sächlech
Akkusativ
4
manche
maint(e)s un certain nombre de
many a number of some
muitos muitas um certo número de
an de Solde kritt een (esou) munch Saache ganz bëlleg