Singulier
männlech
Nominativ
1
manch einer
certains certaines personnes plus d'un d'aucuns
some many a person
alguns algumas pessoas
munchereen duecht, déi Firma géif Faillite maachen
Singulier
männlech
Akkusativ
2
manch einen
certains certaines personnes plus d'un d'aucuns
some many a person
alguns algumas pessoas
säin affrontéiert Behuelen huet muncheree schockéiert