Mündungen
Mündunge
Mündung eines Gewässers
embouchure d'un cours d'eau
foz embocadura
grouss Stied leien dacks un der Mündung vun engem Floss