Muschelen
Muschele
Muschel Schale
coquillage coquille
seashell
concha couraça
op der Plage hunn d' Kanner 1 Muschele gesammelt