1
musikalisch die Musik betreffend
musical qui concerne la musique musicalement
musical relating to music musically
musical que é relativo à música musicalmente, por música
d' Chorale 1 suergt fir de musikaleschen Deel vum Programm
d' Feierlechkeet 1 gouf musikalesch encadréiert
2
musikalisch musikbegabt, musikliebend
musicien mélomane
musical skilled in music
musical melómano
ech kommen aus enger musikalescher Famill
3
musikalisch klangvoll
musical harmonieux, mélodieux musicalement
lyrical musical melodious
musical harmonioso, melodioso musicalmente
dee Schrëftsteller huet eng musikalesch Sprooch
déi zwee Verse klénge ganz musikalesch