kee Pluriel
eng Mussesaach sinn
ein Muss sein
être une obligation
to be a must
ser uma obrigação
ech wier frou, wann s de mer géifs hëllefen, et ass awer keng Mussesaach