Musterungen
Musterunge
Musterung Militärdiensttauglichkeitsprüfung
tests de sélection militaire
inspeção militar
d' Musterung 1 vun de Rekrutten dauert dräi Deeg