unnötig unnötigerweise
inutilement
unnecessarily
escusadamente inutilmente
et soll een en Hond net muttwëlles ustrécken